Banpen Fugyō / 万変不驚

Infinite Changes, no surprise! / Infinitas mudanças, sem surpresa!

2015

Por data:

Taikai Kunoichi Brasil
Haru no Taikai en Elche 2015
Seminário Sanshin no Keiko
Seminário Jutte Jutsu Rio de Janeiro
Bujinkan Seminar Basics with Arnaud in UAE
Taikai Hernández Chile 2015
Workshop Ten Ryaku no Maki
Taikai Argentina Shiro Kuma 2015
Shiro Kuma Taikai 2015
Seminário com Peter King (Lisboa)
Seminário Ricardo Lavado 2015
shigatsu_2015
Seminário Pós-Japão Daniel Hernández
Seminário Especial 2015
Bujinkan Budo Taijutsu em Puerto Rico 2015
Bujinden Kai 2015

Jurgen Lisboa Seminar 2015
Kukishin Henrique Narciso 2015
Workshop Banpen Fugyou Bujinkan Dojo em Viçosa - CE
Taikai Paris 2015
Seminário Bragança - Henrique Narciso
ShidoshiKai Canarias 2015
Unryu Taikai (Portugal) 2015
Aki Matsuri 2015
Self Defense with Sheila Haddad Shihan 2015
Seminátio Togakure Ryu Ninjutsu (Moryu)
Aula Especial com Peter King Dai Shihan 2015
Taikai Portugal 2015.2: Peter King - Lisboa
Seminário Shihan Ricardo Lavado 2015: Lisboa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: