Banpen Fugyō / 万変不驚

Infinite Changes, no surprise! / Infinitas mudanças, sem surpresa!

Tag: shikin haramitsu daikomyo

3 Posts